KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

 Do dnia  25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

 podkreślamy, iż Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Osób kontaktujących się z portalem: www.immo24-polen.de oraz www.immo24-polen.pl: jest:Marcin Kuryłowicz „Orange”
ul. Marii Dąbrowskiej 5/17
72-500 Międzyzdroje
Polska

Dane osobowe osób kontaktujących się  Administratorem czy pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji zleceń i umów, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), , adres zamieszkania, adres  do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz inne udostępnione dane przez Osoby korzystające z ww. portali lub kontaktujące się z Administratorem   są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

1. w celu realizacji umów wynikających z innych przepisów oraz umów między stronami
2. w celach marketingowych;
3. w celu przesyłania informacji handlowych;
4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych Osób kontaktujących się z Administratorem, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych przez Osoby kontaktujące się Administratorem , jest:
·         ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umów,
·         ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
·         ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Osoby kontaktujące się z Administratorem zgoda;
Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.
W przypadku, gdy Osoby kontaktujące się  z Administratorem wyrażą zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania tych Osób  (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do ich potrzeb (profilowanie).

Dane osobowe Osób kontaktujących się z Administratorem  mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym  przy realizacji umów bądź zleceń, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do ich obsługi.

Dane osobowe Osób kontaktujących się z Administratorem  przechowywane będą przez okres trwania lub realizacji umowy bądź zlecenia , a po ich  zakończeniu lub realizacji, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Osób kontaktujących się z Administratorem  na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Osoby kontaktujące się z Administratorem  mają  prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoby te  mają  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Osoby kontaktujące się z Administratorem  mają  prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.immo24-polen.de www.immo24-polen.pl  oraz pod adresem mailowym kontakt@immo24-polen.de

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie na stronach: 
www.immo24-polen.de
oraz www.immo24-polen.pl